Nasza Firma specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu obiektami. Funkcjonujemy na katowickim rynku nieruchomości nieprzerwanie od 2001 r, dzięki czemu zbudowaliśmy solidną i odpowiedzialną firmę, a co najważniejsze zdobyliśmy zaufanie kilkudziesięciu wspólnot mieszkaniowych jak i również prywatnych kamienic na terenie Katowic.
ul.Broniewskiego 1A
40-131 Katowice
tel. (32) 201 0287
fax. (32) 201 0287
borek.portal@o2.pl

Oferta
Nasza Oferta

Zarządzanie nieruchomościami

dokonanie rejestracji wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy),
zawieranie umów na dostawy mediów (woda, c.o)
zawieranie umów na usługi (wywóz nieczystości, konserwacja, sprzątanie, ochrona, przeglądy techniczne, nadzory, remonty) ,
zawieranie umów ubezpieczenia budynku,
reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed różnymi organami,
reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
regulowanie należności nieruchomości poprzez rachunek bankowy,

Administrowanie

przeglądy nieruchomości,
nadzór nad usługodawcami,
dbanie o prawidłową konserwację,
wydawanie właścicielom lokali niezbędnych zaświadczeń,
prowadzenie korespondencji z właścicielami,
wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umów,
zwoływanie zebrań sprawozdawczych Wspólnoty co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
przygotowywanie zebrań włączając w szczególności zapewnienie lokalu umożliwiającego odbycie zebrania oraz przygotowanie porządku zebrania i projektów uchwał Wspólnoty.
zawiadamianie właścicieli lokali na piśmie o terminie, miejscu i porządku zebrania.
zbieranie indywidualnie oddawanych głosów w sprawach uchwał Wspólnoty oraz niezwłoczne powiadamianie na piśmie każdego właściciela lokalu o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.
przygotowanie planu gospodarczego

Księgowość

otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek,
pobieranie dochodów z pożytków,
windykacja należności,
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji.

Obsługa techniczna nieruchomości

prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje; odbiór tych prac, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

Utrzymanie czystości

Zakres usług porządkowych odnosi się do całej nieruchomości.

Codziennie:
zamiatanie klatek schodowych, korytarzy,
mycie i ścieranie kurzu z wszystkich powierzchni takich jak: poręcze, parapety, skrzynki na listy, itd.
przecieranie na mokro drzwi wejściowych na klatki schodowe,
zawiadamianie administracji osiedla o zauważonych nieprawidłowościach na terenie osiedla.

Raz w tygodniu:
zmywanie na mokro klatek schodowych, korytarzy,
zamiatanie terenów przyległych do budynków.

Okresowo:
mycie okien na klatkach schodowych,
w okresie zimowym odśnieżanie,
w okresie zimowym posypywanie podjazdów i chodników piaskiem oraz zabezpieczenie przed oblodzeniem.
Copyright © Portal S.C 2013
Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zgody autora surowo zabronione!
Strefa administracyjna